Σάββατο 15 Αυγούστου 2020
12:05
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Τέσσερα νέα έργα υποδομής σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

    Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020
Στη δημοπράτηση τεσσάρων νέων έργων υποδομής προχώρησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Πρόκειται για επισκευές των σχολικών συγκροτημάτων, την κατασκευή πεζοδρομίων, έργα οδοποιίας και τέλος την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου.

Αναλυτικότερα, στα σχολικά κτίρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και επισκευής που αφορούν κυρίως την ανακατασκευή τουαλετών , ανακαινίσεις χρωματισμών , μεταλλικές περιφράξεις , επισκευή κουφωμάτων , συντήρηση και ανακατασκευή μονώσεων, αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος , ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες , ξυλουργικές εργασίες , εργασίες τοποθέτησης δαπέδου linoleum , κ.λ.π. Να σημειωθεί, πως οι παραπάνω εργασίες γίνονται σε συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολείων οι οποίοι έχουν αποστείλει συμπληρωμένο έντυπο εργασιών που επιθυμούν να πραγματοποιηθούν καθώς επίσης και από αυτοψίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το δεύτερο πολύ σημαντικό έργο υποδομής που θα πραγματοποιηθεί είναι η κατασκευή πεζοδρομίων. Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών κατασκευής, αποκατάστασης και συντήρησης πεζοδρομίων, σύμφωνα και με τα αιτήματα των δημοτών. Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή επιστρώσεων σε νέα πεζοδρόμια και νέους κοινόχρηστους χώρους που προέκυψαν και προκύπτουν από 21 ρυμοτομικές διανοίξεις και εργασίες επισκευής πεζοδρομίων που παρουσιάζουν προβλήματα βατότητας, πρόσβασης και ασφάλειας. Στα πλαίσια της συντήρησης - ανακατασκευής των πεζοδρομίων θα αποκατασταθούν κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα, θα αφαιρεθούν κορμοί κομμένων δένδρων (και των ριζών τους), θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ, θα αντικατασταθούν υφιστάμενα κιγκλιδώματα τα οποία χρήζουν αντικατάστασης λόγω φθοράς και θα τοποθετηθούν νέα σε σημεία όπου απαιτείται.

Η τρίτη δημοπράτηση αφορά σε έργα οδοποιίας, τα οποία περιλαμβάνουν στην διάνοιξη, την κατασκευή και συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Οι παρεμβάσεις συντήρησης έχουν ως αντικείμενο την ανακατασκευή (αντικατάσταση) του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας σε διάφορες οδούς του Δήμου, όπου εμφανίζονται έντονες φθορές και αποσύνθεση του οδοστρώματος και έχουν σαν στόχο την επιδιόρθωση των τοπικών φθορών, των παραμορφώσεων και μπαλωμάτων, την αποκατάσταση της επιπεδότητας και γενικά την διατήρηση των επιφανειακών χαρακτηριστικών σε ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Τέλος, το τέταρτο δημοπρατημένο έργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων αποχετευτικού δικτύου και τμηματικές αποκαταστάσεις αγωγών αποχέτευσης. Πιο συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με κεντρικούς αγωγούς ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου 3Β, βάσει των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί και συνεχίζουν να κατατίθενται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και επισκευή παλαιών όπου χρειάζεται. Επίσης προβλέπει την αποκατάσταση τμημάτων του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, όπου απαιτείται, για τη βελτίωση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοσιογράφος στο φύλλο Ιανουαρίου