Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
03:51
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το 2019

    Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μειώνει τα Δημοτικά Τέλη και το Δημοτικό Φόρο για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2019.

Οι κατηγορίες αφορούν:

1. ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΑΠΟΡΟΙ)

Άποροι θεωρούνται τα άτομα που βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :
Εισόδημα μέχρι 6.000,00 €.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ). Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.


2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) - ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% & ΑΝΩ

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια. Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και οι ασθενείς από επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, καρδιοπάθειες κλπ., και γενικά οποιαδήποτε ασθένεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Ωστόσο, εάν οι πολίτες έχουν αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας από Υγειονομικές Επιτροπές που έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 και πρόκειται για επ' αόριστον, δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. Εάν όμως οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών έχουν ημερομηνία λήξης, τότε απαιτείται η εξέτασή τους από Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. και η προσκόμιση της νέας πιστοποίησης από ΚΕΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μέχρι 30.000,00€ ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. Μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ :
Ισχύουν τα ανωτέρω καθώς και :
Να είναι άγαμα
Να μην εργάζονται
Να μην νοσηλεύονται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

3. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 30.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου, ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. για οικογένεια που έχει μέχρι τρία (3) τέκνα, μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικογένεια με πάνω από τρία (3) τέκνα τα τετραγωνικά μέτρα θα προσαυξάνονται ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. (πλέον των 170 τ.μ.) για κάθε τέκνο (πλέον των τριών τέκνων), μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

4. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (άρθρο 6, παρ. 2, του ν. 3454/06 & παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 3838/2010).
Ενδεικτικές περιπτώσεις: χηρεία μονογονέα, άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λ.π.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 30.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου, ή
β) από 30.001,00€ έως 50.000,00€ που προσαυξάνεται κατά 6.000,00€ για το πέμπτο παιδί και 5.000,00€ για κάθε παιδί πέραν του πέμπτου.
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ. για οικογένεια που έχει μέχρι τρία (3) τέκνα, μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικογένεια με πάνω από τρία (3) τέκνα τα τετραγωνικά μέτρα θα προσαυξάνονται ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. (πλέον των 170 τ.μ.) για κάθε τέκνο (πλέον των τριών τέκνων), μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

5. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι:
α) μικρότερο των 25.000,00 ή
β) από 25.001,00€ έως 45.000,00€ .
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

6.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ

Οικογένεια μακροχρόνια ανέργων (και οι δύο σύζυγοι άνεργοι με ανήλικα τέκνα) που έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ :
Το ετήσιο εισόδημα να είναι:
α) έως 6.000€, προσαυξημένο κατά 6.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.000€ για κάθε τέκνο ή
β) έως 8.000€, προσαυξημένο κατά 8.000€ για τον/την σύζυγο και κατά 1.500€ για κάθε τέκνο
Η πρώτη κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη, να είναι έως 170 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων (π.χ. υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ).
Η πρώτη και κύρια κατοικία του δικαιούχου να βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.