Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018
05:47
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Δημοφιλή νέα:

«Πρεμιέρα» για το νέο έτος κάνει το δημοτικό συμβούλιο

    Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018
Την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το νέο έτος.

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Υπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου.
2. Επικύρωση Συμφώνου Συναντίληψης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δήμου.
3. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας “Αθανασίου – Γεραπετρίτης Εταιρείας Δικηγόρων” κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.
4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου κ. Κ. Κατερινόπουλου κατ΄ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.3463/2006.
5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ.270/1981 αρ.1).
6. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.
7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών, ως πολυσύχναστων ή μη.
9. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δή-μου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” (άρθρο 240-Π1).
10. Έγκριση διάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την διενέργεια της εναρκτήριας συνάντησης του έργου “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της ε-φαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων” “Benefit As you Save” στο πλαίσιο του INTERREG – BalkanMed 2014-2020.
11. Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ. 607/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.
12. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. στην κα Φ. Τζαβοπούλου.
13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. στον κ. Κ. Μπλέτση.
14. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. στον κ. Λ. Βαβανάτσο.
15. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, λόγω λανθασμένης χρέωσης Τ.Α.Π. στην κα Μ. Πρινέα.
16. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π., λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής. (987/11.1.2018)
17. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικός καταλόγους.(55189/28.12.2017)
18. Διαγραφή του υπ΄αριθ. 26148/2017 χρηματικού καταλόγου που αφορά τέλος για δικαίωμα ενταφιασμού.
19. Έγκριση κοπής πεύκων επί της οδού Θάσου μεταξύ των Ο.Τ. 180 & 171 στην Δ.Ε. Βάρης.
20. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Πατρών αρ. 30 στην Δ.Ε. Βούλας.
21. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θάλειας αρ. 2 στην Δ.Ε. Βάρης.
banner reporter