Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020
06:33
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90

Τρίτη στις 20:00 συνεδριάζουν τα 3Β

    Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015
Tην Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με 48 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.


Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

1. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 103/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της εξαιρετικά επείγουσα συμπληρωματική προμή-θεια υγρών καυσίμων του Δήμου για τους μήνες Απρίλιο- Μάιο 2015.
3. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 52/2015 μελέτης και των όρων διακήρυξης για την εξαιρετικά επείγουσα συμπληρωματική προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου για τους μήνες Απρίλιο- Μάιο 2015.
4. Διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για την εξαιρετικά επείγουσα συμπληρωματική προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου για τους μήνες Απρίλιο- Μάιο 2015.
5. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου, τόνερ, μελανιών και αναλώσιμων για τα φωτοαντιγραφικά, εκτυ-πωτές και άλλα μηχανήματα.
6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας μικρών υλικών και εργαλείων για την Τε-χνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Καθαριότητας.
7. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας έτοιμου φαγητού για το πρόγραμμα Κοι-νωνικής Σίτισης (catering).
8. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της "προμήθειας πινακίδων ονομασίας οδών & αρίθ-μησης οδών & λοιπών πινακίδων του έτους 2015.
9. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων για τις ανά-γκες των Νομικών Προσώπων (Παιδικών Σταθμών και του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγ-μένης) ειδών κυλικείου Κ.Α.Π.Η. και φρέσκου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Βάρης- Βού-λας- Βουλιαγμένης.
10. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την συλλογή και διάθεση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
11. Παραχώρηση χρήσης οχημάτων στο Δήμο Λαυρεωτικής.
Σχετικά: Το υπ. αριθ. 9721/11.3.2015 έγγραφο του Δήμου Λαυρεωτικής.
12. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Κατασκευή νέων κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην Δ.Ε. Βάρης".
13. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: "Κατασκευές για υ-λοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων".
14. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου:"Κατασκευές υποδομής και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλεί-ας" και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
15. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικός) του έργου "Α-νακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων".
16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: "Κατασκευή – Ανακατα-σκευή Αθλητικών Χώρων" Α.Μ:24/2013.
17. Καθορισμός κριτηρίων για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου έτους 2015.
18. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ο.Α.Π.Π.Α.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 13/2015 απόφαση του Ο.Α.Π.Π.Α.
19. Καθορισμός – χωροθέτηση του ακριβή τόπου και των ημερών λειτουργίας λαϊκών αγορών, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο της Δημοτικής Ενότητας Βάρης.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 4/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
20. Καθορισμός – χωροθέτηση του ακριβή τόπου και των ημερών λειτουργίας λαϊκών αγορών, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 5/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
21. Καθορισμός – χωροθέτηση του ακριβή τόπου και των ημερών λειτουργίας λαϊκών αγορών, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμέ-νης.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 6/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
22. Καθορισμός θέσεων τριών κενωθέντων περιπτέρων της Δημοτικής Ενότητας Βούλας και συγκε-κριμένα εκείνων που βρίσκονται επί:
α) Της Βας. Παύλου & Αγ. Ιωάννη,έναντι του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννου,
β) Της Παπάγου στην διασταύρωση με την οδό Καραΐσκάκη στο πεζοδρόμιο της πλατείας Ελευ-θερίας και
γ) Της Βας. Παύλου 2 & Λεωφ. Καραμανλή μπροστά από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 8/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
23. Καθορισμός ή μη θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Βάρης
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 9/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
24. Καθορισμός ή μη θέσεων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας στην Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 10/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
25. Κατακύρωση πρακτικών, αποτελέσματος δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου στάθμευσης μπροστά από «DIVANI HOTEL» στη Βουλιαγμένη.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 106/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
26. Κατακύρωση πρακτικών- αποτελέσματος δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου στάθμευσης μπροστά από εστιατόριο «ΛΑΜΠΡΟΣ» στη Βουλιαγμένη.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 107/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
27. Κατακύρωση πρακτικών- αποτελέσματος δημοπρασίας, για την εκμίσθωση παραλιακού χώρου Αγίου Νικολάου Βουλιαγμένης, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 108/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
28. Κατακύρωση πρακτικών- αποτελέσματος δημοπρασίας, για την εκμίσθωση παραλιακού χώρου Μεγάλου Καβουρίου Βουλιαγμένης, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 109/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
29. Κατακύρωση πρακτικών- αποτελέσματος δημοπρασίας, για την εκμίσθωση παραλιακού χώρου «Όρμου Μαλτσινιώτη» στη Βουλιαγμένη, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 110/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
30. Κατακύρωση πρακτικών- αποτελέσματος δημοπρασίας, για την εκμίσθωση παραλιακού χώρου έναντι πλαζ ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης, για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 111/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
31. Έγκριση αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 365/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
32. Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για την επιλογή των συμμετεχόντων παιδιών κατά την θερινή περίοδο 2015 του Κ.Δ.Α.Π Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, ως Προέδρου του Πρωτοβάθ-μιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2015 και του αναπληρωτή του, καθώς και τον ορισμό ενός υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του.
34. Έγκριση πρωτοκόλλου ακαταλληλότητας καταστροφής οργάνων παιδικών Χαρών.
35. Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης μετά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 3/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
36. Διαγραφή αρνητικών υπολοίπων οφειλετών του Δήμου.
37. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων - δαπανών του φιλανθρωπικού σωματείου "Οι Φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας- Πεντέλης για το έτος 2015".
38. Έγκριση του απολογισμού επιχορήγησης έτους 2014 από το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ "Ο ΡΟΒΑΣ".
39. Έγκριση του απολογισμού επιχορήγησης έτους 2014 από το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΗΣ 2006.
40. Έγκριση του απολογισμού επιχορήγησης έτους 2014 από το Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Βάρης- Βάρκιζας.
41. Έγκριση φύλαξης οστών από διενεργηθείσες αναγκαστικές εκταφές στους τάφους με αρ. 269 και 73 τριετούς χρήσεως στο Κοιμητήριο Βούλας.
42. Έγκριση Δαπάνης Χορήγησης Νέας Παροχής ισχύος.
43. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., της κας ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
44. Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παράβαση Κ.Ο.Κ., της κας ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-ΝΑΣ.
45. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ., της εταιρείας ΤΕΚΑΝ Ε.Π.Ε.
46. Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων του οφειλέτη κ. Παύλου Κυλίτη.
47. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Ρόδου έναντι του αριθμού 5 στη Δ.Ε. Βούλας.
48. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου επί της οδού Ήρας αρ. 13 στη Δ.Ε. Βουλιαγμέ-νης.