Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
12:05
Τα νέα Βάρης,
Βούλας & Βουλιαγμένης
728x90
Με 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει σήμερα, Δευτέρα 10 Ιουλίου, το δημοτικό συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Δείτε αναλυτικά

1. Έγκριση όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων.


2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013) και σύσταση νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού ΥΕ και ΔΕ των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-θρου 24 του Ν. 4479/2017 Φ.Ε.Κ. 94/Α’/29-06-2017.


3. Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διορι-στέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017.


4. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.


5. Ψήφισμα συμπαράστασης σχετικά με τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.


6. Αναστολή ισχύος κανονιστικής διάταξης για την εκτέλεση εργασιών στην παραλία του Μεγάλου Καβουρίου.


7. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Αναγυρούντος 16 στη Δ.Ε. Βάρης.


8. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Λεωφ. Ποσειδώνος 6 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.


9. Ανανέωση εντολής και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κωνσταντίνου Β. Παπαβασιλείου για παροχή πρόσθετης νομικής βοήθειας.


10. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Διαμόρφωση Κ.Χ. με Κτηματολογικό αριθμό 0104021.


11. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Τοποθέτηση, συντή-ρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διάκοσμου”.


12. Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας”.


13. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με Α.Μ. 108/17 “Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.


14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη καταπολέμησης αεροπορικής ηχορύπανσης”.


15. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή ρυμοτομίας για την διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων επί της οδού Βασιλέως Παύλου.


16. Διαγραφή ή μη των προσαυξήσεων επί υπολοίπου οφειλής από την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης του κ. Π. Ποττάκη.


17. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής του κ. Παγώνη Εμμανουήλ.


18. Διαγραφή και επιστροφή μισθωμάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων της εταιρείας “SUGARFREE Moνοπρόσωπη Ε.Π.Ε.”.


19. Eπιστροφή χρημάτων από λανθασμένη χρέωση Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) στον κ. Βελισσάριο Μαλέγκο.


20. Έγκριση κοπής ή μη πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησεώς 24, στη Δ.Ε. Βούλας.


21. Έγκριση κοπής ή μη επικίνδυνων δένδρων λεύκης στο πεζοδρόμιο της οδού Αιόλου, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.


22. Έγκριση κοπής η μη χαρουπιάς σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αλ. Παναγούλη 52, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.


23. Έγκριση κοπής η μη πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Υψηλάντου 6, στην Δ.Ε. Βούλας.